مطابقت ریفات تورات با ساخوها (سئوکه ها، نیاکان کُردها)

مطابقت ریفات تورات با ساخوها (سئوکه ها، نیاکان کُردها)
 
این هر دو نام به معنی منسوب به توتم مار کشندۀ آنها است:
 
ऋफति { ऋफ् } verb 6 Rphati {Rph} kill
 
शोक m. soka pain
शोक m. soka anguish
शोक adj. soka burning
 
نامهای توراتی مرتبط با ریفات یعنی کیمری و اشکناز (ایشکوز) و توگرمه به ترتیب به معنی دارندگان کلاهخود بلند خرطومی، پرستندگان زغال برافروخته (یا دارندگان جام) و دارندگان شمشیر به نظر می رسند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.