نام اعضاء اتحادیۀ قبایل حکومتی دورۀ مادها در خبر هرودوت

نام اعضاء اتحادیۀ قبایل حکومتی دورۀ مادها در خبر هرودوت
بوسیان (ثروتمندان، مادهای حکومتی)، مغها (مردم انجمنی، ساگارتیها، مادها)، پارتاکانیها (مردم کنار رود، اصفهانیها)، ستروخاتها (بلند کلاهخودها، کیمریان، زازاکها)، آریزانتیان (مردم پارسا، پارسها) و بودینها (منسوبین به بزکوهی، سکاها، کُرمانجها).
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.