معنی نام اَسالم

معنی نام اَسالم
با توجه به نام ناورود (ناف رود، سِره رود) این شهر، نام اسالم به معنی دارای آب سالم (آو-سالم) به نظر می رسد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.