مطابقت ماهی کَرَ و کَرکَره

مطابقت ماهی کَرَ و کَرکَره
به احتمال زیاد نام ماهی کرکره (درخت) فرزند صرصره (آسیب رساننده) راهنمای مسیر آبهای بزرگ در بحارالانوار از نام دو ماهی کرَ (بُرنده، کوسه ماهی) زرتشتیان گرفته شده است که حافظ هوم سفید، درخت مقدس و بزرگ زرتشتیان در داخل اقیانوس به شمار رفته اند:
कर्कार m. karkAra tree
शर्शरीक adj. zarzarika hurtful
معانی سنسکریتی دیگر نیاکان کرکره بن صرصره:
घर्घर m. gharghara rattling
दर्दर m. dardara ravine
जर्जर adj. jarjara hurt
अरर m. arara fighting
मर्मर adj. marmara rustling
फर्फरायते { फर्फराय } verb pharpharAyate {pharpharAya} dart to and fro
احتمال زیاد دارد از این باورهای زرتشتی اسلامی شده در ۱۱۰ جلد بحارالانوار کم نبوده باشد. از این نظر بحارالانوار جالب است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.