ریشۀ واژ های پرستار و ارتشتار

ریشۀ واژ های پرستار و ارتشتار
پرستار از ریشۀ پرستیدن نیست بلکه به معنی پیرامون ایستنده (پَئیری- ایستار) است.
ارتشتار را ترکیب رَثه- ایشتَر (ایستاده بر ارابه) گرفته اند. ولی از آنجاییکه در اوستایی و پهلوی رَثه (ارابه) به صورت اَرَثه دیده نمیشود و تنها اقلیتی در ارتش ارابه سوار بوده اند. لذا آلترناتیو اَرِزَ-ایشتَر یعنی ایستاده به جنگ قابل توجه میگردد که علی القاعده می توانست به اَرِد-ایشترَ و اَرِت-ایشتر تبدیل شود:
अर्दति {अर्द्} verb 1 ardati {ard} kill
اگر ترکیب ارتشتار را اَرِدوش-تَر اوستایی به معنی شکست دهنده و تار و مار کنندۀ دشمنان بگیریم، آن مطابق نام لشکر در معنی کشندۀ [دشمنان] خواهد شد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.