اتیمولوژی آکیناکِس (شمشیر ایرانیان باستان)

اتیمولوژی آکیناکِس (شمشیر ایرانیان باستان)
آکیناکِس که هرودوت آن را نام شمشیر پارسیان و کاسپیان و سکاها آورده است، به صورت اَکَنه-کَشَ به معنی بُرندۀ غلاف دار خواهد بود. واژۀ اوستایی اَکَنَ به معنی نیام است:
कष adj. kasha rubbing away
कष adj. kasha scraping
कशति {कश्} verbkashati {kash} kill
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.