ریشۀ واژۀ آبشار

ریشۀ واژۀ آبشار
سرو sru در فرهنگ لغات اوستایی به معنی رفتن و جنبیدن آمده است. واژۀ شار/ شریدن می تواند بر گرفته از آن باشد. چون در سنسکریت به معنی آبشار cascade هم آمده است:
स्रू f. srU stream
स्रू f. srU spring
स्रू f. srU fountain
स्रू f. srU flow
स्रू f. srU effluence
स्रू f. srU cascade
ولی واژۀ شریان (رگ، وَرید عربی) که در قرآن به کار نرفته، می تواند از زبانهای سامی باشد که در اکدی- آسوری بدین صورت آمده است:
šer ‘ ānu : [Human → Body] 1) (human or animal body): vein.
گرچه واژۀ مشابه آن در سنسکریت نیز دیده میشود:
सिरा f. sirA vein
शीरि f. shiri vein
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.