مطابقت هکاتوم پولیس و پاتنانه با دامغان

مطابقت هکاتوم پولیس و پاتنانه با دامغان
نامهای هکاتوم پولیس (شهر دارندۀ صد نگهبان) منابع یونانی و پاتنانه (دارای نگهبان بسیار) که در کتیبۀ سارگون دوم آشوری یاد شده است با نام دامغان در معنی محل نگهبانی شونده همخوانی دارند:
धाम n. dhAma (dA 2) holding
पाति {पा} verb 2 Par pAti {pA} protect
नाना indecl. nAnA many
در نقشه های بطلمیوسی دورتر از آن در سمت شرق نام پَربره (پُربار) دیده میشود که با بیهق (سبزوار) همخوانی دارد:
भोग्य adj. bhogya profitable
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.