معنی نام دژ یزد خواست (یزد خاست)

معنی نام دژ یزد خواست (یزد خاست)
نظر به اینکه ورودی دژ یزد خواست پل چوبی قابل جابجایی بر روی درۀ بلند بوده است؛ بنابر این نام این دژ در اساس به صورت یَئوجت آخیست یعنی دارای پل چوبی به هم بسته و قابل جابجایی بوده است:
योजयति {युज्} verb caus yojayati {yuj} bind
یَئوجت اوستایی به معنی به هم بسته شده (فرهنگ لغات اوستایی احسان بهرامی، صفحۀ ۱۱۸۴ و صفحۀ ۱۱۵۰)، آخیست یعنی آن چه قابل بلند شدن و بر خاستن است (فرهنگ لغات پهلوی بهرام فره وشی, صفحۀ ۷۵).
مقدسی نام دیگر یزد خواست را از-کاس (محل دارای گذرگاه) ذکر کرده است.
یک یزد خواست دیگری در سمت دارابگرد و جنوب رونیز بوده است. احتمالاً همان نوبندگان (ناوبندگان) است.
Bilden kan innehålla: moln, himmel och utomhus
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.