محل شهرهای ویسپَ هوزاتی و پاتی گربنه

محل شهرهای ویسپَ هوزاتی و پاتی گربنه
در نبرد ویشتاسپ هخامنشی با مخالفین حکومت داریوش در پارت از شهرهای ویسپَ هوزاتی (همۀ نیک زادگان) و پاتی گربنه (محل نگهبانی خوراک) نام برده شده است که به ترتیب مطابق شهر بجنورد (دژ اشراف) و آشخانه هستند که بقایای کاخ هخامنشی در آن حوالی، کنار معبد اسپاخو (آتشکدۀ آذربرزین مهر) کشف شده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.