معنی پیران ویسه و هومان ویسه

معنی پیران ویسه و هومان ویسه
در شاهنامه نامهای فردی اساطیری تورانی (سکایی) به صورت پیران (پرَ-یانَ: پر از نیکی) و هومان (نیک اندیش) نامهای دو برادر تورانی آمده است. منظور از پیران ویسه و هومان ویسه (نیک اندیش قبیلۀ دارندۀ توتم مار سمّی) رهبران سکائیان مهاجر به کردستان (خشترو سَئوکَ، کشور سکاها) در سمت کنگ دژ افراسیاب (تخت سلیمان) بوده اند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.