معنی فرشید، فرَش-وَرت و فرشیدورد

معنی فرشید، فرَش-وَرت و فرشیدورد
این نامهای شاهنامه ای و اوستایی که به جای هم به کار رفته اند به شکل فرَ-شَئِتَ، فرَشَ-وَرِت و فرَ-شَئِتَ-وَرد به ترتیب به معنی «پُر از ثروت و خوشبختی»، «کامیاب و خوشبخت در ثروت» و «پُر از ثروت و خوشبختی افزون» هستند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.