مطابقت کوارسمن (گُرزم) با مردونیه

مطابقت کوارسمن (گُرزم) با مردونیه
یکی از سرداران متنفذ گشتاسپ و اسفندیار نوذری (داریوش هخامنشی) نامش در اوستا کوارسمن و در شاهنامه گُرزم آمده است که استاد پورداود به معنی فرمانده رزم کیانی گرفته است. نام و نشان او یاد آور مردونیه (جنگاور) داماد داریوش و سردار خشایارشا (بهمن) است.
मर्दयति {मृद्} verb caus. mardayati {mRd} kill
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.