معنی ایرانی و یونانی نام تیسفون

معنی ایرانی و یونانی نام تیسفون
گفته شده است کاخ تیسفون و به خصوص ایوان باشکوه آن در زمان ساسانیان محل برگزاری دیدارهای مهم، بارعام و همچنین محل برگزاری جشن‌های سنتی مانند نوروز در حضور شاهنشاه ساسانی بوده‌است.
در نام کتیسفون یونانی جزء کُ (کونو) به معنی توجه کردن و تیسفونه به معنی دادخواهی از قتل بوده است. جزء ک در نزد ایرانیان می توانست به صورت کا به معنی خواستن و آرزو کردن گرفته شود:
κοέω vb to note, notice
۵۱۵ kā-IE kā̆m-to like, wish, desire
از اینجا می توان چنین نتیجه گرفت کتیسفون (ک-تیسفونه، محل دادخواهی از قتل) بوده یعنی در اصل محل دادخواهی انتقام گیرنده از قتل به عبارتی ساده محل قضاوت بوده است. چون کاخ کسری تیسفون را در روایات با موضوع قضاوت در هنگام دریافت شکایات بار عام در پیوند دانسته اند.
خاقانی هم در قصیدۀ ایوان مدائن از زبان کاخ تیسفون میگوید: “ما بارگه دادیم، این رفت ستم بر ما….. بر قصر ستمکاران گویی چه رسد خذلان.” و مشخصا ایوان مدائن را “بارگه داد” میداند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.