مطابقت نام کرُوات با روکسولان

مطابقت نام کرُوات با روکسولان
نام کرُواتها (هرُواتها) از مهاجرین سئورومتی روکسولان (آلانهای درخشان) به کرواسین به یادگار مانده است. هرودوت ماساگتها (آلانها) را خورشید پرست معرفی کرده است:
सौर adj. saura (haura) solar
मत adj. mata (vata) regarded as
نام سَرمت (سَرپ-مت، مارپرست) متعلق به خویشاوندان یازیگ (یا-ازی-ایگ، گرامی دارندۀ مار، صرب) ایشان بوده است:
सर्प m. sarpa snake
معنی نام آلان (کراوات) در سمبل کراوات کرُواتها به یادگار مانده است:
आलान n. AlAna tie
واژۀ لاتینی curve (بسته شده) خود نام کرُوات را با کراوات مرتبط می سازد.
آن گروه سکایی/سرمتی که در اساطیر سکایی آنان را دارای سمبل طناب/زنجیر آورده اند، همین آلان‌های جوشنپوش به نظر می رسند:
आलान n. AlAna fetter
आलान n. AlAna binding
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.