مطابقت توروکوها با میتانی ها

مطابقت توروکوها با میتانی ها
تور در قفقاز نام نوعی بزکوهی است و نام یکی از رهبران توروکوها، زازیا بوده است که به لغت سنسکریت معنی منسوب به بزکوهی را میدهد. خود نام توروکو به صورت توراخو در اکدی/آسوری معنی بزکوهی می باشد و نام میتانی به لغت هندوایرانی به معنی گرامی دارندۀ بزکوهی است. به نظر می رسد نام این مردم در شمار اتحادیۀ قبایل ماد بودین (منسوبین به بُز) آمده است. راجع به ارتباط بودین با کیمریان تازه وارد گفتنی است: در کتیبۀ موسوم به تاریخ اسرحدون آمده است کشتار در بودائوا و کیمریان در کوشخنو (در سمت کپادوکیه) وقوع یافت. بر این اساس در اتحادیۀ قبایل ماد بودین ها (منسوبین به بزکوهی) مطابق میتانی‌ها (اسلاف ایزدی ها) خواهد بود:
शश m. zaza antelope
turāḫu
[Animals → Wild]
a chamois, an ibex.
mit: to love
एण , एनी m. f. eNa , eni Gazelle
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.