منشأ دجّال (معاند مهدی موعود) و خر غول آسای او

منشأ دجّال (معاند مهدی موعود) و خر غول آسای او
در اساطیر مصری و یونانی سِت – تایفون، غول- اژدهای صد سر که سمبلش الاغ و بلندترین موجود است و به دست زئوس کشته میشود، ویژگیهای مشترکی با اژی دهاک ایرانی- بابلی دارد: اژی دهاکی که مطابق ایزد ماروش نین گیرسو/ایزد ماردوش نین گیش زیدای معبد کوره ای شکل ماربین اصفهان بوده است. از این روی خروج دجّال را از اصفهان (محل هبوط مار از بهشت) و ظهور خر دجّال را از چاهی در اصفهان دانسته اند.
توصیف تایفون
حدفاصل میان یک موجود بشری و یک حیوان بود و الاغی عظیم سمبل او بود، از حیث قامت و قدرت بر همه فرزندان زمین فزونی داشت و از همه کوهستانها بزرگ‌تر بود و سر او اغلب به ستارگان برمی‌خورد و وقتی دست‌هایش را باز می‌کرد یکی به مشرق و دیگری به مغرب می‌رسید و به جای انگشتان یکصد سر اژدها داشت، از کمر به پایین بدن او از افعی‌ها پوشیده شده و دارای بال بود و از چشمانش آتش بیرون می‌زد و تایفون آنقدر وحشتناک بود که وقتی خدایان متوجه حمله او به آسمان شدند از ترس همه به مصر گریخته و شکل حیوان‌ها را به خود گرفتند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.