اتیمولوژی قُلهک

اتیمولوژی قُلهک
بعید است که نام قُلهک از چسبیدن قلعۀ عربی به پسوند ایرانی تصغیر اَک پدید آمده باشد. نام ایرانی کهنی است که بدین شکل در آمده است. می تواند از گُل-هَج پهلوی و آن هم از گَور-هیج اوستایی به معنی محل قناتهای آبیاری پدید آمده باشد:
वव्र m. vavra (gavra) hole
गोल adj. gola cylindrical
قُل در کُردی هم به معنی شکاف و سوراخ است و هَچ اوستایی به معنی روان شدن آب است. یعنی در مجموع می توان قلهک را اشاره به قناتهای آن گرفت.
“این منطقه از گذشته‌های دور دارای چندین رشته قنات بوده که برخی از آن‌ها هنوز جاری هستند. آب قنات جاری در سفارت که بسیار پرحجم و همچنان جاری است.”
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.