معنی ولنجک

معنی ولنجک
گفته میشود که ولنجک محله ای اعیان نشین و شکارگاه اشراف قاجار بود.
از این گفته معلوم میشود که ولنجک همان والان-جاک یعنی محل تله گذاری برای شکار بوده است:
بالان. (اِ) تلۀ جانوران که نظیر باران (واران) اصل پهلوی آن والان بوده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.