معنی محتمل مَرو (ماری)

معنی محتمل مَرو (ماری)
نظر به توصیفات جغرافی نویسان عهد اعراب از سدهای آب پر نگهبان رود مرو آبِ (مرغاب) شهر مرو بزرگ و کوچک، نام مرگوش کهن، مرو قرون وسطی، به معنی محل دارای سد مخزنی آب (جای انبار کردن آب) بوده است:
मर्वति {मर्व्} verb marvati {marv} fill
घोष m. ghosha of water
بر این اساس نام باستانی پارسی ثتاگوش (پنجاب) کنار آب به نظر می رسد:
तट m. n taTa beach
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.