معنی محتمل نامهای دریاچه های بختگان و طشک

معنی محتمل نامهای دریاچه های بختگان و طشک
نام این دریاچه های متصل به هم، تالاب درخشان و تالاب خجسته به نظر می رسند:
भा f. bhA lustre, खात n. khAta ditch
तिष्य m. tishya auspicious, ख n. kha hollow
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.