اتیمولوژی سوزن

اتیمولوژی سوزن
با توجه به سو-کَ اوستایی (سوزن)، واژۀ سوزن ترکیب سِئو (دوختن) و زَئِنَ (ابزار) به نظر می رسد:
सीवयति {सिव्} verb caus. sivayati {siv} sew
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.