اتیمولوژی واژ ه های صد و هزار در سنسکریت

اتیمولوژی واژ ه های صد و هزار در سنسکریت
سَ- ده به معنی دارای دهها عدد (ده تا ده)، هزار/سهسره (سَ- سَره) به معنی عدد دارای رسایی و کمال.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.