معنی عنوان راسپی مؤبدان و شهرسپ (بنیانگذار اساطیری نماز)

معنی عنوان راسپی مؤبدان و شهرسپ (بنیانگذار اساطیری نماز)
نام راسپی به صورت رِچ-پی در سنسکریت به معنی نگهبان نماز است:
ऋच् f. Rch praise
पायु m. pAyu guard
و نام مؤبد اساطیری بنیانگذار نماز، شهرسپ را در این رابطه می توان به معنی مؤبد شاهی نگهبان نماز گرفت:
مر او (تهمورث) را یکی پاک دستور بود
که رایش ز کردار بد دور بود
خنیده به هر جای شهرسپ نام
نزد جز به نیکی به هر جای گام
همه روزه بسته ز خوردن دو لب
به پیش جهاندار برپای شب
چنان بر دل هر کسی بود دوست
نماز شب و روزه آیین اوست.
نام شهرسپ را با بوذاسف (منوّر) سنجیده اند. ولی به ظاهر نامهای بوذاسف و مرّبی اش بلوهر (بهَرو-هارَ، نگهبان سرور) متعلق به شهرسپ به نظر نمی رسند. گرچه سئوشیانت اوخشیت نمه (پرورانندۀ نماز) مطابق زرتشت/بوذاسف است.
نمازهای طولانی مسلمین که برای پُر کردن اوقات مجاهدین بوده، از مقولۀ پرستش متعادل خدا فراتر می‌رود و حالت تلقین خدایی الله و پیامبری محمد و ولایت علی را دارد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.