معنی نام انارک و نائین

معنی نام انارک و نائین
نظر به این که نام انارک در شمال شرقی نائین را به صورت نارُسینه (نارشینه، محل انار) آورده اند، لذا می توان نام انارک را به معنی منسوب به انار گرفت.
نام نائین را به اوستایی می توان به صورت نی-یَئون جایگاه پایینی یا به معنی محل نیزاری دانست. نائین در منطقه صاف و نسبتاً گود قرار گرفته است:
न्यून adj. nyUna low
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.