معنی نام سراوان

معنی نام سراوان
در مورد نامهای قدیمی سراوان از شستون (محل قنات و چشمه) و سراستون (سرئو-ستان، محل چشمه) نام برده شده است. هیئت سرابستان ناسخ التواریخ آن هم می تواند از سرئوستان (سراستون) اخذ شده باشد. بنا بر این نام شهر سراوان در اساس مرکب از واژه های سنسکریت سرئو (چشمه) و پسوند مکانی وان (جایگاه) است:
शस्त adj. shasta cut down
स्रू f. srU fountain
वन n. vana abode
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.