معنی نام بندر جاسک

معنی نام بندر جاسک
نام جاسک می تواند به معنی محل ماهیخواران باشد که یاد آور سرزمین ایختوفاقهای منابع یونانی یعنی محل ماهیخواران است:
झष m. jhaSa fish
खादति {खाद्} verb 1 khAdati {khA[d]} eat
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.