اتیمولوژی واژۀ دیهیم

اتیمولوژی واژۀ دیهیم
واژۀ دیهیم (دیزیم) در زبانهای هندوایرانی می تواند به معنی دستار نگهدارندۀ مروارید باشد:
दयते {दे} verb dayate {de} protect
हिम n. hima pearl
ولی غالباً اصل این واژه را از دیدیمای زبان یونانی به معنی پیشانی بند و دستار دانسته اند.
شادروان پروفسور واریگ نظر داده ا‌ست که این واژه از ایران به یونان رفته است و نوشته که یک بند پهن سفید و آبی‌ رنگی‌ بوده که روی تاج یا سربند پادشاه ایران می‌‌آمده است.
هیمه (سیم) در سنسکریت همچنین به معنی قلع (فلز نقره ای رنگ) است و همین رنگ تقریباً بین نقره (برخوردار از رنگ قلع) و قلع و مروارید مشترک است. واژۀ سیم در اوستایی معنی یوغ و زنجیر نیز میدهد.
 
हिम n. hima tin
नाग n. nAga tin
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.