ارتباط نام اِرِخشَ (آرش) با ایزد بابلی نینورتا

ارتباط نام اِرِخشَ (آرش) با ایزد بابلی نینورتا
نینورتا (دارندۀ بنیادهای کامل) خدای تیرانداز مسافت بعید می تواند مأخذ اصلی نام اِرِخشَ (بی زخم، سالم و کامل) باشد. اِرِخشَ (آرش کمانگیر) بیشتر با شخصیت اوستایی ویستئورو (تیرانداز گستریده پهلوانی، گستهم، آریارمنه) و پسرش آرشامَ (خرس نیرومند) مطابقت داده شده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.