معنی ماروت

معنی ماروت
نائینی در توضیح نام ماروت در ترجمۀ ریگ ودا جلوی این نام معنی درخشان را آورده است. از آن جاییکه هیئت کاسی ماروت یعنی ماراتاش (ماروتاش) را می توان به معنی بسیار درخشان گرفت. لذا از این کلمات سنسکریت می توان چنین نتیجه گرفت که آن بدین معنی درک نیز می‌شده است:
मरुत् m. marut beauty
मरुत् m. marut gold
मरीचि m. marichi (maruti) ray of light
ماروت را همچنین در سنسکریت مترادف با امرداد به معنی بیمرگ و بیمرگی آورده اند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.