اتیمولوژی دمشق (داماسکوس، تمسکوس)

اتیمولوژی دمشق (داماسکوس، تمسکوس)
نظر به هیئت دار-مِسِک (جای خوب آبیاری شونده) که در مورد دمشق آمده، شکل دی- مِسِک آن را می توان در زبانهای سامی به صورت دِئو- مِسِک به معنی محل بر خوردار از دانش آبیاری گرفت.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.