معنی محتمل نامهای کارالا و آلابریا

معنی محتمل نامهای کارالا و آلابریا
کارالا در معنی شمشیر، یادآور قصبۀ شمشیر کرمانشاهان و آلابریا در معنی محل سربازان یاد آور دژ نظامی باستانی گودین تپه کنگاور کرمانشاهان است:
कराल m. karAla sword
आलय m. Alaya house
भार्य m. bhArya soldier
در شمال غربی آنها در ناحیۀ زموآ (زمستانی) از دو محل به نامهای زامرو و آرکادی یاد شده که یاد آور زرآب و قلعه جی کنونی هستند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.