معنی عجبشیر

معنی عجبشیر
نام عجبشیر با توجه به نام باستانی آن در کتیبۀ سارگون دوم آشوری یعنی واجیش (وائیذی شی= واقع در محل آب رودخانه) به معنی محل جریان آب رودخانه خواهد بود:
अज m. aja move
अप् f. ap water
शिर m. shira bed
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.