اتیمولوژی محتمل سروم ساک (سیر)

اتیمولوژی محتمل سروم ساک (سیر)
با توجه به واژ های سیروم (تند و تیز) و ساک (سبزی، گیاه) سروم ساک بر گرفته از زبانهای سمت ختن می باشد:
शीर adj. sira[um] sharp
तिव्र adj. tivra (tigra) sharp
शाक m. n. sAka vegetable
واژۀ سیر و ثایگر پارسی باستان با توجه به واژۀ سیر سنسکریت و تیغر اوستایی یعنی تند و تیز به معنی دارندۀ مزۀ تند و تیز به نظر می رسند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.