معنی وُئورو برشتی و وُئورو جرشتی

معنی وُئورو برشتی و وُئورو جرشتی
نامهای اوستایی وُئورو برشتی و وُئورو جرشتی به معنی جنگلهای متروکۀ گسترده و علف‌زارهای شنزاری گسترده اشاره به جنگلها و استپهای اوراسیایی گسترده هستند:
उरु adj. uru (vuru) large
भृष्टि f. bhRshTi deserted cottage or garden
घृष्टि f. ghRshTi grinding
واژۀ سنسکریتی جنگل ترکیب جَنگها (تنه و ساقۀ درختان خود رو) و لَیه (مسکن) به نظر می رسد.
जङ्घा f. janghA thigh
जङ्घा f. janghA shank
लय m. laya dwelling
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.