معنی محتمل نام شهر کهن بلنجر (بویناکس)

معنی محتمل نام شهر کهن بلنجر (بویناکس)
نام شهری که پایتخت اولیۀ خزرها به شمار رفته است به صورت بلنجر آمده است. آن را با توجه به نامهای دیگر آنجا یعنی وران چان (محل قوچ) و بویناکس (محل گاو) به صورت وران جار می توان به معنی محل نگهداری قوچ در نظر گرفت. این نامها یاد آور واژۀ توران (محل قوچ وحشی و گاو) هستند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.