اتیمولوژی ناهار و ناشتا و چاشت

اتیمولوژی ناهار و ناشتا و چاشت
ناهار و ناشتا در اساس نیه- آهار و نیه- آشتیا یعنی وعده غذای اصلی و مرکزی و میانی بوده است. در سنسکریت هم واژۀ معادل ناهار بدین معنی است. واژۀ عربی نهار (نح-حارٌ، سمت گرما، روز) با ناهار فارسی یکی نیست:
नय m. naya principle
आहार m. AhAra food
आशित n. Ashita food
मध्याह्नभोजन n. madhyAhnabhojana lunch
मध्याह्न m. madhyAhna midday, noon
भोजन n. bhojana food
چاشت (بین صبحانه و ناهار یا ناهار) به طور ساده به معنی وقت غذا است:
चषते {चष्} verb 1 chashate {chash} eat
घास m. ghAsa food
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.