اتیمولوژی سلمانی (آرایشگر)

اتیمولوژی سلمانی (آرایشگر)
واژۀ سلمانی می تواند از سَرَ-مانۀ اوستایی یعنی «آنکه [موی] سر را آرایش و اندازه می کند»، گرفته شده باشد.
शिर m. n. sira (sara) head
मान n. mAna (mA) measure
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.