معنی نام شهر کوفه

معنی نام شهر کوفه
نام شهر کوفه در اکدی به معنی محل نیزاری به نظر می رسد:
kuppû (۱):
[Humanities → Geography → Rivers]
۱) reed , reed thicket , reed-bed.
مطابق گفتۀ طبری هنگامی که اعراب در کوفه مستقر شدند سه صومعه در آنجا وجود داشت که نیزارها میان آنها فاصله افکنده بود.
نام کوفه را در عربی به معانی متفاوتی گرفته اند که معنی اکدی محل نیزاری بر آنها ارجحیت دارد:
“واژه کوفه به معنای شن سرخی است که در جایی انباشته شده باشد و برخی گفته اند دایره وار باشد، یا شنی که با سنگریزه مخلوط باشد و یا هر گونه شنی. بنابر برخی منابع، «کوفه» از کلمه «تکوف» مشتق شده است که به معنای «جمع شدن» است.”
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.