معنی نام نشتیفان

معنی نام نشتیفان
نام قصبۀ نشتیفان خراسان به معنی محل نشت آب به نظر می آید:
नेषति {निष्} verb neshati {nish} sprinkle
नेषति {निष्} verb neshati {nish} moisten
वन n. vana abode
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.