معنی کوشمغان و لاسگرد

معنی کوشمغان و لاسگرد
کوشمغان می تواند مرکب از کوشک (عمارت بالایی) بعلاوه مَغ- ان (منسوب به خندق) باشد. چون در مورد دژ قدیمی آن آمده است:
قلعۀ کوشمغان در کوشمغان، یکی محلات سه گانه تاریخی سمنان، قرار داشته است. به طوریکه صنیع الدوله دربارۀ این قلعه می نویسد: «در کوشمغان قلعه کهنه ایست، که خندقی داشته و به واسطه تخته پل، وارد قلعه می شده اند. حالا که خندق پر است و بر روی آن خانه ساخته اند، مدخل، بالا آمده، معهذا از زیر قلعه سوراخ کرده، به داخل قلعه می روند. در قلعه که از قدیم باقیمانده یکپارچه سنگ است.»
قلعۀ مزبوردر سال های اخیر به علت خرابکاری افراد و سیل و باران تا حد زیادی از بین رفته است.
نام قصبۀ لاسگرد سمنان می تواند به معنی دارای برج مدور و استوانه ای باشد:
लासक n. LAsaka tower
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.