مطابقت لولوبی ها با کَلهُرها

مطابقت لولوبی ها با کَلهُرها
نام کلهُر به صورت کَل- هَئورَ در زبانهای ایرانی معنی نگهدارندۀ گاومیش معنی می دهد و این معنی آنها را با لولوبی ها پیوند می دهد:
लुलाय m. lulAya buffalo
पयते {पी} verb 1 payate {pi} increase
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.