مطابقت ابراهیم با ائا/انکی

مطابقت ابراهیم با ائا/انکی
نامهای ابراهیم و ابرام به معانی پدر امتهای بسیار و پدر عالی با ویژگیهای ائا/انکی خدای و زمین و زمینیان مطابقت دارد چون نامهای اعقاب او، اسحاق (خندان)، یعقوب (کشتی گیر جانشین) و اسماعیل (اعلام شده توسط خدا) با آشّور (خندان، خدای ملی آشوریان)، مردوک (پهلوان خدایان و خدای جانشین) و نبو (آنکه نامش اعلان شده است، نینورتا)، همخوانی دارند. نبو/نینورتا، نین خورساگ (الهۀ بیابان سنگی) و انکی (خدای زمین و زمینیان و آب) در رابطه با چاه آب و سنگهای بیابان و دیو آساک (به بازو زننده) یاد آور اسماعیل و هاجر و ابراهیم قرآن می باشند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.