کوی کوات (کیقباد) نام اوستایی دیائوکو

کوی کوات (کیقباد) نام اوستایی دیائوکو
معنی محتمل نام دیائوکو به لغت اکدی:
نام دیائوکو را تقریباً به زبان اکدی- آسوری می توان تخت نشین شده توسط مردم گرفت یا همان پادشاهی که از جانب مردم انتخاب شده است و هردوت دیائوکو را پادشاهی می داند که توسط مردم انتخاب شده است:
du ‘ u (di ‘ u)
[Government]
throne-platform , a platform / podium / stage ;
uqu [ERIN2 : ]: people, population ; troops
نام مادی و اوستایی وی کوی کوادَ (کیقباد) پادشاه انتخابی بوده است:
क्व ind. kva in a certain place
दाय adj. dAya presenting
خود هیئت اوستایی دایاو- کو هم معنی شاه به جای آورده و نمایندگی کننده را می داده است. شکل دیوک نام دایائوکو، در خبر هرودت را می توان به صورت دهیو-یوک به معنی متحد کنندۀ کشور گرفت.
دیاکونوف مکان دیائوکو را اطراف میانه می داند در آنجا بروانان (جایگاه بلند) وجود دارد که قلعه ای روی تپه بلند- کوه است که در عهد ساسانی تبرمایس (دژ تپه بلند) می نامیده اند. سارگون حدود سال ۷۱۵ پیش از میلاد وی را از آنجا به هامات سوریه تبعید کرد. بعد از وی پسرش اوپیته/اوپیس که به گروگان نزد اورارتوییان بود، با چهار پسرش به ماد بر گشت. همان که در اوستا اپیوه (عزیز) نامیده شده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.