مطابقت مقبرۀ استر و مردخای با مقبرۀ شوشین دخت و ماروثا

مطابقت مقبرۀ استر و مردخای با مقبرۀ شوشین دخت و ماروثا

در کتاب پهلوی شهرستانهای ایران نام شوشین دخت یهودی (در اصل مسیحی) به عنوان همسر یزدگرد اول، بانی شهرهای جی اصفهان و شوش و شوشتر به شمار رفته است و مقبرۀ زیارتگاه استر و مردخای را هم با نام شوشین دخت (سوسن) مرتبط دانسته اند. محتمل است این مقبره در اساس متعلق به شوشین دخت (سوسن) و ماروثا پزشک و اسقف معتمد یزدگرد به عنوان پدر وی باشد. داشتن نام عبری شوشین دخت (شیشین) او را یهودی و دختر رأس الجالوت (در اساس ماروثا) در نظر آورده است:

Sheshan: lily; rose; joy; flax

Sheshai [N] [E] [S] six; mercy; flax

Shashai [N] [S]: rejoicing; mercy; linen

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.