مطابقت ویگرد با جمشید پیشدادی (پارالات)

مطابقت ویگرد با جمشید پیشدادی (پارالات)
نام ویگرد به ظاهر به صورت ویجَرَ[ت] به معنی پیر نشدنی یادآور هزارۀ جمشید در وندیداد است که پیری و مرگ وجود نداشت:
विजर adj. vijara[t] not growing old
نام ویگرد به معنی صاحب اصیل تخت و تاج مترادف خود جمشید (یمه خشئته، شاه مسلّط) است، معادل کولاکسائیس (پادشاه اقوام سکایی) که با تسلط بر ابزار از آسمان نازل شده، پادشاه تمامی سکاها شد:
विजय n. vijaya royal tent
आर्थ adj. Artha noble
आर्थ adj. Artha honourable
अर्थ्य adj. arthya rich
यम m. yama self-control forbearance
क्षिति f. kshiti number one, king
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.