معنی محتمل نام رؤسا پادشاه اورارتو

معنی محتمل نام رؤسا پادشاه اورارتو
در کتاب پهلوی شهرستانهای ایران نام کیقباد (دیائوکو، متحد رؤسا) و شهر وان با گلخشن (وُلخشان، بسیار آسیب رساننده) مرتبط است، از آنجا که آسیب رساننده معنی نام خرس است و هیئت آشوری نام رؤسا، اورسَ (خرس در زبانهای هندواروپایی) است، لذا بدین نتیجه می رسیم که نام اورارتویی رؤسا به معنی خرس گرفته می‌شده است.
واژۀ خَشِن که در قاموس قرآن نیامده است معرّب از خشَن (خشَن اوستایی، آسیب رساندن) به نظر می رسد. اصطلاحات خَش برداشتن و خشانیدن نیز از این بُن هستند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.