محل شهرهای ایران آسان کرد کواد و اشکر در کتاب پهلوی شهرستانهای ایران

محل شهرهای ایران آسان کرد کواد و اشکر در کتاب پهلوی شهرستانهای ایران
نظر به واقع بودن این شهرها در سمت خوزستان، شهر اشکر (محل تیز برندگان، لشکریان) را می توان با عسکر مکرم زمان اعراب سنجید.
و در مورد شهر ایران آسان کرد کواد:
گروهی از شرق شناسان از جمله هرتسفلد و کریستن سن آن را همان شهر کرخ یا کرخا (عالی و خوب، ایوان کرخه) در ناحیهٔ شوش تصور کرده‌اند. بنای این شهر را به شاپور دوم نسبت داده‌اند و احتمالاً در زمان قباد دوباره بازسازی شده‌است. مارکوارت جای آن را در سوی آدیابن دانسته است ولی از آنجایی که محل آن در سمت جنوب آمده است، نظر هرتسفلد و کریستن سن ارجحیت دارد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.