معانی نامهای قدیمی مرند

معانی نامهای قدیمی مرند
به نظر می رسد نام مانداگارانای مرند که در خبر بطلمیوس آمده است در اصل منتهرَ گرانای بوده است یعنی محل میوه های پر ارزش:
मन्थर m. manthara fruit
ظاهراً نام کوه میشو آن به معنی کوه مربوط به مردگان در رابطه با آن شهر باعث انتساب نام مرند با مقبره قدیسین شده است. بنا براین خبر حدیث نبوی عجایب المخلوقات مبنی بر اینکه روح مردگان به صورت دانه برفی در جبال سبلان و ماسبلان فرود می آید، متعلق به کوه میشو مرند بوده است. در روایات قدیم ارمنی هم نام مرند با مرده مربوط دانسته اند گرچه در اساس نامهای کهن دیگر این شهر یعنی موروندا ( میو-رَئو-ونت) و سانگی بوتو (شینگه بوته) هم به معنی محل دارای میوه های باشکوه (باغ میوه) به نظر می رسند. چون در سفر گیل گامش به دریای مصب رودخانه ها (مازندران) از میوه های زرین کوه مَشو (میشو) که وی از آن عبور می کند، یاد شده است.
मीवति {मीव्} verb mivati {miv} grow fat or corpulent
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.