نامهای زرتشت و زرتوشترا مترادف به نظر میرسند

نامهای زرتشت و زرتوشترا مترادف به نظر میرسند:
زَرتو- اَشت: زَرین پیام رسان.
زَرَ-توشت-رَ: دارای بشارت زرین.
तुष्ट ppp. tushTa pleased
اینها در واقع لقب مسمغانی وی بوده اند. چنانکه هرتسفلد معتقد است، نام اصلی زرتشت سپیتمان، سپیتاک (تنومند=بردیه) پسر سپیتمه (داماد و ولیعهد آستیاگ)، حاکم دربیکان سمت بلخ و ناظر دره سند (هند) بوده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.